สถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2563

ตารางสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2563

เดือน/รายการ การเกิด การตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ทร.97 ทร.44 ทร.14 ทร.98 ทร.99
ตุลาคม 2562 11 4 12  19 5 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2562 7 9 9 19 5 0 0 0 0
ธันวาคม 2562 5 5 12 21 2 0 0 0 1
มกราคม 2563 6 7 10 15 3 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2563 7 8 9 15 3 0 0 0 9
มีนาคม 2563 5 7 16 15 16 0 0 0 1
เมษายน 2563 10 10 8 11 2 0 0 0 1
พฤษภาคม 2563 6 11 14 17 12 0 0 0 1
มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2563                  
สิงหาคม 2563                  
กันยายน 2563                  
รวม 57 61 90 132 48 0 0 0 14