สถิติการใช้บริการชำระภาษี/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถิติการใช้บริการชำระภาษี/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม
ภาษีบำรุงท้องที่(ราย) 4  28  32  6 10  48          140
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ราย)  0  0  0  1         3
ภาษีป้าย(ราย) 0 0 0 15 16 33 0 18         82
ทะเบียนพาณิชย์(ราย) 1 1 0 0 0 0 0 0         2