สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2563

สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2563

เดือน/รายการ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ เบื้ยผู้ป่วยเอดส์ การจัดการศพตามประเพณี เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้ประสบภัยทางสังคม
ตุลาคม 2562 38 2 0 0 6 0
พฤศจิกายน 2562 7 1 0 1 3 1
ธันวาคม 2562 0 0 0 0 1 0
มกราคม 2563 3 3 0 0 2 0
กุมภาพันธ์ 2563 3 6 0 1 2 5
มีนาคม 2563 3 2 0 0 2 3
เมษายน 2563 2 1 0 0 2 3
พฤษภาคม 2563 3 1 0 0 1 7
มิถุนายน 2563 3 4 0 0 13 0
กรกฎาคม 2563            
สิงหาคม 2563            
กันยายน 2563            
รวม 20 62 0 2 32 19