สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2565

สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2565

เดือน/รายการ ขึ้นทะเบียน
ผู้พิการ
ขึ้นทะเบียน
เด็กแรกเกิด
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ เบื้ยผู้ป่วยเอดส์ การจัดการศพตามประเพณี เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้ประสบภัยทางสังคม
ตุลาคม 2564 1 3 54 1 0 2 6 7
พฤศจิกายน 2564 0 3 8 0 0 0 3 0
ธันวาคม 2564 0 1 0 0 0 1 1 5
มกราคม 2565 0 0 1 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 2 0 0 2 0 1 0 0
มีนาคม 2565 1 0 2 1 0 0 0 6
เมษายน 2565 0 2 0 0 0 4 2 0
พฤษภาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4 9 65 4 0 8 12 18

 

สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2564

สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2564

เดือน/รายการ ขึ้นทะเบียน
ผู้พิการ
ขึ้นทะเบียน
เด็กแรกเกิด
เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ เบื้ยผู้ป่วยเอดส์ การจัดการศพตามประเพณี เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้ประสบภัยทางสังคม
ตุลาคม 2563 1 1 52 2 0 1 3 6
พฤศจิกายน 2563  1 4 23 1 0 0 1 0
ธันวาคม 2563 1 3 0 1 0 0 2 0
มกราคม 2564 1 2 2 2 0 2 0 6
กุมภาพันธ์ 2564 0 0 1 0 0 0 0 0
มีนาคม 2564 2 1 0 3 0 0 2 4
เมษายน 2564 0 0 0 1 0 0 2 0
พฤษภาคม 2564 1 0 1 0 0 2 1 0
มิถุนายน 2564 0 3 0 0 0 3 0 6
กรกฎาคม 2564 4 3 0 0 0 1 0 0
สิงหาคม 2564 2 1 0 3 0 0 3 0
กันยายน 2564 4 2 1 0 0 0 1 0
รวม 17 20 80 13 0 9 15 22

 

 


สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2563

สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2563

เดือน/รายการ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ เบื้ยผู้ป่วยเอดส์ การจัดการศพตามประเพณี เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้ประสบภัยทางสังคม
ตุลาคม 2562 38 2 0 0 6 0
พฤศจิกายน 2562 7 1 0 1 3 1
ธันวาคม 2562 0 0 0 0 1 0
มกราคม 2563 3 3 0 0 2 0
กุมภาพันธ์ 2563 3 6 0 1 2 5
มีนาคม 2563 3 2 0 0 2 3
เมษายน 2563 2 1 0 0 2 3
พฤษภาคม 2563 3 1 0 0 1 7
มิถุนายน 2563 3 4 0 0 13 0
กรกฎาคม 2563            
สิงหาคม 2563            
กันยายน 2563            
รวม 20 62 0 2 32 19