สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ  2565

สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ  2565

ภารกิจการให้บริการ ตุลาคม
2564
พฤศจิกายน
2564
ธันวาคม
 2564
มกราคม
2565

กุมภาพันธ์ 
2565

มีนาคม
2565
เมษายน 
2565
พฤษภาคม 
2565
มิถุนายน
 2565
กรกฎาคม
2565
สิงหาคม 
2565
กันยายน
2565
รวม(คน)
งานให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค 33 42 55 60 45 63             298
งานรับ-ส่งผู้ป่วย 5 8 11 7 10 13             54
งานรับ-ส่งผู้เสียชีวิต 0 0 0 0 0 0             0
งานจราจร 4 5 10 8 7 3             37
งานให้บริการขอใช้เครื่องจักรกล 2 1 3 2 1 2             11
งานจับสัตว์เลื้อยคลาน 1 1 1 2 2 1             8
งานกำจัดผึ้ง-ต่อ 1 0 0 0 0 0             1
รวม(คน) 46 57 80 79 65 82             409