สถิติการใช้บริการชำระภาษี/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติการใช้บริการชำระภาษี/งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 รวม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ราย) 0 0 0 0 0 0 67 52 79 11 9 5 223
ภาษีป้าย(ราย) 0 0 0 51 21 22 9 5 5 1 1 1 116
ทะเบียนพาณิชย์(ราย) 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 8
อากรฆ่าสัตว์
(ราย)
406 377 415 374 323 371 390 391 357 332 306 331 4373
ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ(ราย)
406 377 415 374 323 371 390 391 357 332 306 331 4373