สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ  2566

สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ  2566

ภารกิจการให้บริการ ตุลาคม
2565
พฤศจิกายน
2565
ธันวาคม
 2565
มกราคม
2566

กุมภาพันธ์ 
2566

มีนาคม
2566
เมษายน 
2566
พฤษภาคม 
2566
มิถุนายน
 2566
กรกฎาคม
2566
สิงหาคม 
2566
กันยายน
2566
รวม(คน)
งานให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค 30 42 45 70 65 37 48 42 13 6 20 13 431
งานรับ-ส่งผู้ป่วย 6 10 10 8 6 8 2 3 5 2 4 6 70
งานรับ-ส่งผู้เสียชีวิต 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
งานจราจร 6 8 12 8 5 4 2 0 2 0 0 1 48
งานให้บริการขอใช้เครื่องจักรกล 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
งานจับสัตว์เลื้อยคลาน 3 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11
งานกำจัดผึ้ง-ต่อ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รวม(คน) 46 66 71 89 79 53 52 45 20 8 24 20 573